strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
EKO MAR sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 4 146 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości EKO MAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą:

 

1. zespół funkcjonalny nieruchomości, usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju, przy
ul. Rozwojowej 1, opisanych w księdze wieczystej o numerze GL1J/00032565/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, obejmujący działki: 678/32, 798/17, 799/17, 800/17, 810/32, 811/32 o łącznej powierzchni 2,9375 ha, zabudowane budynkami
i budowlami, wyszczególnionymi w operacie szacunkowym z  dnia 6 kwietnia 2016 r.,

2. nieruchomość gruntowa położona w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ul. Komuny Paryskiej, opisana w księdze    wieczystej o numerze GL1J/00023742/0, składająca się z działki
nr 1788/116 o pow. 0,4444 ha,

3. ruchomości stanowiące wyposażenie zbywanych obiektów, wyszczególnione
w opinii o wartości środków technicznych składników majątkowych spółki z dnia
6 kwietnia 2016 r.,

4. wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzą:

  • nazwa przedsiębiorstwa,
  • obowiązujące decyzje Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wydane na rzecz EKO MAR sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rozwojowej 1 w przedmiocie zezwolenia
    na wytwarzanie oraz transport odpadów niebezpiecznych i innych odpadów,
  • księgi i dokumentacja związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa z wyłączeniem części dokumentacji księgowej, pracowniczej i handlowej niezbędnej dla prowadzenia postępowania upadłościowego,
  • oprogramowanie komputerowe zgodnie z warunkami umów licencyjnych,
  • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z kontrahentami handlowymi oraz dostawcami mediów do nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 4 146 000,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych). Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Ze sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączone są:

  • środki masy upadłości, zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych,
  • należności upadłego oraz należności masy upadłości dochodzone przez syndyka,
  • wybrane ruchomości sprzedane celem zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego na podstawie art. 310 PrUpN.

 

Pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie do dnia
6 września 2016 r. w podwójnej zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: "OFERTA - PRZESIĘBIORSTWO EKO MAR sp. z o.o. XII GUp 12/16" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Wiążąca jest data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym.

Oferta zgodna z regulaminem przetargu winna zawierać w szczególności dowód wpłacenia wadium w wysokości 414 600,00 zł (czterysta czternaście tysięcy sześćset złotych), które przelać należy na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Bank BPH Spółka Akcyjna o numerze 08 1060 0076 0000 3300 0084 4800, w terminie do dnia 6 września 2016 r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Sprzedaż odbywać się będzie po przeprowadzeniu przetargu według przepisów art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 7 września 2016 r. o godz. 10:00, sala 112. 

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rozwojowej 1, w dni robocze w godz. 9:00-15:00, nr tel. 537 360 900, 692 946 600, e-mail: hgsa@wp.pl
gdzie również można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone