strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"DAKRI" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – Dakri Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – Dakri Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 5 467 700,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 22/24 ogłasza ósmy nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 K.C., z wyłączeniem środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości, nadpłaconych podatków i opłat, ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, na które składają się następujące elementy:

a) nieruchomość objęta księgą wieczystą nr LD1M/00258115/6 położona w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 o powierzchni 1744 m2 wraz z:

- budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1802,6 m2;

- gruntem oznaczonym nr ewidencyjnym nr 80/27;

- drogą dojazdową;

- parkingiem utwardzonym kostką brukową.

Powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami. Powyższa nieruchomość została oddana w leasing spółce „DAKRI-BIS” sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umowy leasingowej z dnia 28 czerwca 2012 roku, a następnie prawa z opisanej umowy leasingu przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Sp. zo, tj. na rzecz Dakri Dystrybucja Sp. z o.o.

 

b) ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisane w wycenie przedsiębiorstwa, którego integralną część stanowi aneks do wyceny przedsiębiorstwa (dokumenty do pobrania na stronie http://mikuccy.pl/obszary-praktyki/upadlosc/dakri) - powołane ruchomości zostały oddane w „leasing” spółce „DAKRI-BIS” sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umów leasingu operacyjnego nr 1, 2, 3, i 4/2012, a następnie prawa z opisanej umowy leasingu przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Sp. zo, tj. na rzecz Dakri Dystrybucja Sp. z o.o.;

c) umowy wiążące „DAKRI” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej dotyczące przedsiębiorstwa;

2. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI”  Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5 467 700,00  zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych).

4. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.10.2016 r. w dni robocze w godz. 8:00-16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

6. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza.

8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 października 2016 r., godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

9. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

10. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza.

11. Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w warunkach przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 

12. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

14. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa, pomniejszona o wpłacone wcześniej nieoprocentowane wadium, powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

15. Szczegółowe warunki przetargu ustalone przez syndyka, zatwierdzone postanowieniem sędziego komisarza z dnia 23 grudnia 2014 r. sygn. akt: XIV GUp 9/13, dostępne są do wglądu:

a) w kancelarii syndyka masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, ul. Narutowicza 45 lok. 4, w dni robocze w godz. 8:00-16:00;

b) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, IV piętro;

c) na stronie internetowej www.mikuccy.pl, gdzie znajduje się również wycena przedsiębiorstwa (http://mikuccy.pl/obszary-praktyki/upadlosc/dakri/).

16. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-16:00 w terminie do dnia 21 października 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią syndyka, pod numerem telefonu  (42) 684 52 40.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tymienieckiego
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone