strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5300 ha
Cena wywoławcza: 163 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3640/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00003934/9

 

ICo 78/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2016 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika (…) w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość jest objęta  księgą wieczystą KW nr OP1B/00003934/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Kurzniach przy ul. A. Mickiewicza 14, w gminie Lubsza, stanowiącej rolę, pastwisko, rów i teren zabudowany w roli, o powierzchni 0,5300 ha, na którą składa się działka nr 385 z a.m. 2 obrębu 0126 – Kurznie, obejmująca:

·         grunty orne RIIIa obszaru 0,1300 ha,

·         grunty orne RIIIb obszaru 0,1400 ha,

·         pastwiska trwałe PsIV obszaru 0,0900 ha,

·         rowy W obszaru 0,0100 ha,

·         tereny mieszkaniowe B obszaru 0,1600 ha,

zabudowane jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym średniej wielkości, o powierzchni zabudowy 113 m2 i powierzchni użytkowej ok. 100 m2 , parterowym ze strychem, niepodpiwniczonym, murowanym, pokrytym dachówką, będącym w zadawalającym stanie techniczno-użytkowym oraz towarzyszącym mu budynkiem gospodarczym - stodołą,  o powierzchni zabudowy 110 m2, w podobnym stanie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę zagrodową (MR) i mieszkaniową z dopuszczeniem usług (MNU).

Suma oszacowania wynosi 244 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 450,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: A. Mickiewicza
Miasto: Kurznie
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone