strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Postępowanie przetargowe: zbycie nieruchomości, działki zabudowanej budynkiem hotelu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie przetargowe: zbycie nieruchomości, działki zabudowanej budynkiem hotelu
Cena wywoławcza: 1 400 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI1

gruntowej zabudowanej, obejmującej działki o numerach ewid. 75/15 obr. ewid. 0008, 14/38, 1/4 obr. 0010, położonej w Grudziądzu, przy ul. Legionów 53

zabudowanej budynkiem

Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą.

 

A. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie, przy ul. Legionów 53, zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 75/15, obręb ewid. 0008, 1/4, 14/38, obręb ewid. 0010.

W skład kompleksu nieruchomości wchodzą:

a) działka nr 75/15 o powierzchni całkowitej 0,1611 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

b) działka nr 14/38 o powierzchni całkowitej 0,2391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

c) działka nr 1/4 o powierzchni całkowitej 0,0084 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

d) wzniesiony na działkach nr 75/15 oraz 14/38 budynek o funkcji hotelowej czterokondygnacyjny, dwupiętrowy, podpiwniczony, z wiatrołapem, z podjazdem dla niepełnosprawnych, z dwoma wejściami o powierzchni użytkowej ok. 743 m2, kubaturze brutto ok. 4630 m3. Uprzednio skategoryzowany jako hotel dwugwiazdkowy, obecnie wygaszony. Obiekt posiada 23 pokoje hotelowe (1 os., 2 os., 3 os. i apartamenty) – ok. 40 miejsc noclegowych.

e) parking utwardzony dla samochodów osobowych oraz dla autobusów na działkach 75/15 oraz 14/38, chodniki stanowiące drogi komunikacyjne wewnętrzne;

f) wzniesiony na działkach nr 14/38 oraz 1/4 murowany budynek garażowy o powierzchni użytkowej ok. 52 m2.

 

Stan techniczno-użytkowy nieruchomości

W skład nieruchomości wchodzą trzy działki ewidencyjne nr 75/15, 1/4, 14/38 o łącznej powierzchni 4086 m2. Teren jest ogrodzony. Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek hotelowy oraz murowane garaże w zabudowie szeregowej. Teren wokół budynku jest zagospodarowany głównie zielenią, ciągi komunikacyjne wylane asfaltem lub utwardzone trylinką, betonem lub kostką.

 

B. INFORMACJE O WARUNKACH SKŁADANIA OFERT:

Szczegółowe warunki dotyczące ofert zawarte są w Wymaganiach Przetargowych. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100). Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie odpowiedni podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. Oferent zobowiązany jest również do pokrycia kosztów zawarcia umowy i wszelkich innych opłat związanych z zawarciem umowy.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) oraz dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2016 r. w pieniądzu na konto Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w banku PKO BP o/Kraków nr: 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214. Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu żądanej kwoty na wskazane konto. Termin ważności wadium musi odpowiadać okresowi ważności oferty. Brak wpłaty wadium lub brak dołączenia do oferty kserokopii potwierdzenia wpłaty skutkuje niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert. Nieprzyjęcie ofert, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego.

Ofertę sporządzoną zgodnie ze Wzorem Oferty w języku polskim w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia do 14.09.2016 r., godz. 14:00 w siedzibie Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie,

ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, z dopiskiem: „Grudziądz, ul. Legionów 53 – oferta kupna w postępowaniu przetargowym. Nie otwierać przed 14.09.2016.“ Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu  i na rzecz oferenta. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2016 r. o godz. 12:00 w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, Wymaganiach Przetargowych oraz Wzorze Oferty zamieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotelewam.pl (zakładka: „Aktualności”, dział: „Przetargi”). Wskazane jest, aby oferent przed złożeniem oferty odbył wizję nieruchomości w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu. W sprawie wizji prosimy o kontakt z panią Eweliną Bulejak,  tel. (56) 659 73 33.  W sprawach formalnych związanych z postępowaniem prosimy o kontakt z Zespołem ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie, tel. (12) 618 40 10.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej.

UWAGA! Na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 08.10.2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.),  Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia przedmiotową nieruchomością zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 1996 r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). W związku z powyższym, z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie najpierw podpisana umowa przedwstępna, z warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Ministerstwa Skarbu Państwa. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia oferenta przez Spółkę o uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W przypadku braku zgody umowa przenosząca własność nie zostanie zawarta, a wadium zostanie zwrócone oferentowi bez odsetek w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przez Spółkę informacji o braku zgody.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmienienia ogłoszenia lub warunków przetargu.

 

 

1 Zbycie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa – patrz uwaga na końcu ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Legionów
Miasto: Grudziądz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone