strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie
Działka o pow. 9200 m2 wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 9200 m2 wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 209 730,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 112/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza  w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. (68) 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 

 

5  września 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

Nieruchomości rolnej   zabudowanej, w  skład  której  wchodzi:

- działka  oznaczona  w  ewidencji   gruntów   nr 239/2  o  powierzchni  9 200 m2,

- budynek  nr  1, kurnik  z  częścią  mieszkalną   i gospodarczą  o  powierzchni  użytkowej  1 372,00 m2,  - budynek  nr  2, kurnik  o  powierzchni  użytkowej  1 248,20 m2,

- budynek  nr 3, magazyn  zbożowy  o  powierzchni  użytkowej  523,60 m2,

- budynek  nr 4, magazyn  przechowalnia  jaj (chłodnia) o powierzchni  użytkowej  145,00 m2. Nieruchomość  położona  jest  miejscowości  Długie  109A, gmina  Szprotawa, powiat  żagański, województwo  lubuskie. Nieruchomość   posiada  założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00022969/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Żaganiu. 

 

Nieruchomość  oszacowano  na  kwotę:  279 640,00 zł.

Cena wywołania pierwszej licytacji wynosi  3/4  sumy oszacowania, tj. 209 730,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości na konto komornika

PKO BP  53 1020 5460 0000 5302 0005 9261,

tj. 27 964,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie  z  art. 2a pkt 1 i 2  ustawy  z  dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju  rolnego  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być wyłącznie   rolnik indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli   nabywana  nieruchomość rolna  albo  jej  część ma wejść  w  skład  wspólności  majątkowej małżeńskiej  wystarczające  jest, gdy rolnikiem  indywidualnym   jest  jeden  z małżonków. Powierzchnia   nabywanej  nieruchomości   rolnej wraz z powierzchnią   nieruchomości  rolnych  wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego  nabywcy nie może przekroczyć powierzchni  300 ha użytków rolnych. Powołane przepisy nie dotyczą  nabycia przez osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą  na jego rzecz Agencję, osoby prawne działające  na  podstawie przepisów  o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nabycie  nieruchomości  rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić  za  zgodą Prezesa Agencji. Prawo pierwokupu  sprzedawanej w trybie licytacji nieruchomości rolnej przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnej. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule z wyjątkiem osób   bliskich  dłużnika. Operat  szacunkowy  znajduje  się  do  wglądu  w  Kancelarii  Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długie
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone