strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"1 Logistics Żuralski" Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o pow. 209,28 m2 wraz z garażem o pow. 31,81 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 209,28 m2 wraz z garażem o pow. 31,81 m2
Cena wywoławcza: 508 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż:

1. prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 209,28 m2 położonego
w budynku 3-rodzinnym w Słupsku, przy ulicy Traugutta 1/2 wraz z garażem
o powierzchni 31,81 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00020212/4 stanowiących własność Anny
i Zenona Żuralskich wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszących 3757/10000 w działce nr 125 o łącznej powierzchni 0,0935 ha oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00019639/3,

2. w formie ofertowego przetargu pisemnego, nieograniczonego,

3. cena wywoławcza wynosi 508 500,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset złotych),

4. jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży,

5. termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

6. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości zawierającej:

a) nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

b) aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób umocowanych do reprezentacji oferenta, a w przypadku działania przez pełnomocnika – uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w przypadku oferenta będącego sp. z o.o. udokumentowane spełnienie warunku wymaganego art. 230 ksh,

c) oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej tj. 508 500,00 złotych,

d) oświadczenie, iż oferent:

- zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i technicznym,

- uiści cenę nabycia w formie polecenia przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej
w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna – sprzedaży w formie notarialnej,

- pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności,

e) dowód wpłaty wadium,

7. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50 850,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), która zostanie zaliczona na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium winna nastąpić na rachunek bankowy upadłego prowadzony w PKO BP II Oddział w Słupsku o numerze: 60 1020 4649 0000 7702 0192 5536. Wadium uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

8. oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy, ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk do dnia  9 września 2016 roku  do godziny 15:00, ze wskazaniem sygn. akt. VI GUp 39/15 z dopiskiem „Przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w Słupsku „1 Logistics Żuralski w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty datą wpływu jest data wpływu oferty do Sądu,

9. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12 września  2016 roku,
o godzinie 14:15 sala 113 przy ul. Grodzkiej 6 w Słupsku VI Wydział Gospodarczy przy ulicy Szarych Szeregów 13 w Słupsku,

10. dopuszcza się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia,

11. zastrzega się prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,

12. w sprawach oględzin nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka pod numerem telefonu 509 271 653.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Traugutta
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone