strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Urząd Skarbowy w Lublinie
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 1 007 781,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 110 w. § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3, 20-078 Lublin, w sali szkoleniowej nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej (działki gruntu: nr 1/21 o pow. 0,1906 ha i nr 1/25 o pow. 0,0853 ha), stanowiącej własność zobowiązanej Pani Leokadii Gardyś, poł.
w mieście Świdnik przy ulicy Żwirki i Wigury 49 F i G
, w obrębie geodezyjnym 1-Miasto Świdnik, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00124594/3, wraz z prawem współwłasności zobowiązanej do nieruchomości gruntowych stanowiących drogi dojazdowe (działki gruntu: nr 1/24 o pow. 0,0656 ha w udziale 4/12 i nr 1/6 o pow. 0,1821 ha w wysokości 1/3 udziału, tj. 596/14568), poł. w mieście Świdnik przy ulicy Żwirki i Wigury 49, w obrębie geodezyjnym 1-Miasto Świdnik, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1I/00165983/6 i nr LU1I/00165981/2. Zabudowę działki nr 1/21 i nr 1/25 stanowi budynek garażowo-magazynowy. W budynku należy wyróżnić pomieszczenia magazynowe, niewielkie pomieszczenie biurowe i sanitarne (pomieszczenia o wysokości uniemożliwiającej wysokie składowanie). Budynek jest w części niepodpiwniczony. Budynek w części garażowej wyposażony jest w kanał do obsługi pojazdów. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 304,90 m2. Kubatura budynku wynosi 5 624,00 m3.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 1 343 708,00 zł.                              

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 1 007 781,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 134 370,80 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk poborcy skarbowego lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, prowadzony przez

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, o nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000

(o złożeniu wadium w ten sposób decyduje data zaksięgowania kwoty na rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji poborcy skarbowemu prowadzącemu licytację (od godziny 9:00 do godziny rozpoczęcia licytacji w siedzibie organu egzekucyjnego - sala szkoleniowa nr 216, II piętro). Zgodnie z art. 111a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00,
w siedzibie tut. organu egzekucyjnego przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 3, 20-078 Lublin (pokój nr 312, III piętro) wolno przeglądać akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego oraz można oglądać przedmiotową nieruchomość - po uprzednim kontakcie telefonicznym
z pracownikiem tut. organu egzekucyjnego pod nr telefonu: +48 (81) 46 42 482 lub +48 (81) 46 42 476.

Zgodnie z przepisem art. 111d. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Zgodnie z art. 110z. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z. § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa
w art. 110z. § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Świdnik
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone