strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Krakowskie Towarzystwo Inwestycyjne KRAK Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Działka o pow. 467 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 467 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości Krakowskiego Towarzystwa Inwestycyjnego Krak sp.
z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

nieruchomości w postaci prawa własności działki gruntowej oznaczonej numerem 48/1
o powierzchni 467 m2, położonej w Krakowie przy ul. Starowiślnej 79 obręb ewidencyjny nr 12 w jednostce ewidencyjnej Śródmieście, zabudowanej budynkiem biurowo-mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00108814/1 za cenę nie niższą niż 17 488 777,00 złotych netto (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę
z dopiskiem „Krakowskie Towarzystwo Inwestycyjne Krak sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt: VIII GUp 51/15” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczenie jej do dnia 12 września 2016 r. do Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęza w Krakowie (30-202) przy ul. Królowej Jadwigi 8/2, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto nieruchomości tj.
w kwocie 1 748 877,70 złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 70/00) na poniższy rachunek bankowy
nr 71 1020 2498 0000 8202 0575 2409 do dnia 12 września 2016 r.
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy).

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu oraz termin i formę płatności,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do nabywanej nieruchomości,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad w nim zawartych.

III. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 września 2016 r. o godzinie 13:30 w sali 222 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki,
o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu,

3. wybór jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego-komisarza,

4. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od daty zatwierdzenia oferty przez Sędziego-komisarza, bez odsetek,

5. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

6. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

7. w przypadku nie uiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, nabywca traci złożone wadium.

8. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru kancelarii notarialnej, w której zostanie podpisana umowa kupna sprzedaży.

9. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. z operatem szacunkowymi oraz z regulaminem przetargu można się zapoznać
w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu,

11. jeżeli kilku oferentów zaoferowało jednakową cenę lub ceny różniące się o kwotę nie większą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Organizator Przetargu kontynuuje przetarg w formie ustnej aukcji,

12. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr telefonu: (32) 260 15 45.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starowiślańska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone