strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 3a 13 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 3a 13 m2
Cena wywoławcza: 232 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1566/11
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 września 2016 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy Ikara 15, 99-400 Łowicz, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1O/00011243/1.

Opis nieruchomości: nieruchomości - działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 lutego 2078 roku, zabudowana murowanym, piętrowym domem mieszkalnym, położonym w Łowiczu przy ul. Ikara, działka nr 7235, o pow. 3a 13 m2, mająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Łowiczu Wydział Ksiąg Wieczystych Księgę Wieczystą nr KW LD1O/00011243/1, której właścicielem jest Gmina Miasta Łowicza, a użytkownikami wieczystymi są (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 232 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Centrala

84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed Licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godz. 7:30-15:30  natomiast w poniedziałek w godz. 7:30-18:00 sygn. akt I Co 12/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ikara
Miasto: Łowicz
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone