strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Lokal mieszkalny o pow. 33,21  m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33,21  m2.
Cena wywoławcza: 141 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1474/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

15 września 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 56 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Ładna 4-6, oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 21, stanowiącej własność dłużnika: (…). Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Incognitum" z siedzibą we Wrocławiu oraz posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki o nr KW WR1K/00193066/9. 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot opisu i oszacowania to lokal mieszkalny o pow. 33,21 m2. Mieszkanie wg opinii przedstawionej przez biegłego jest w dość dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania, wyposażoną w grzejniki żeberkowe. Ponadto w lokalu znajduje się instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, antenowa, telefoniczna i domofonowa. Biegły stwierdził sprawność ww. instalacji.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 141 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18 800,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (71) 342 91 91. Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze:

42 1020 5242 0000 2402 0020 5443  PKO BP SA III O. WROCŁAW.

Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 3018/11.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ładna
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone