strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 336 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-03
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 336 m2
Cena wywoławcza: 552 607,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 77/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-27 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/4 części prawa własności nieruchomość gruntowej, położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. 101 przy ul. Potrzask 62, dz. ew. nr 526/7 o pow. 336 m2, zabudowanej budynkiem warsztatu oraz dz. ew. nr 526/8 o pow. 2 278 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,

stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00240831/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 736 810,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 552 607,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 73 681,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26.09.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Potrzask
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone