strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk- Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak
Nieruchomość lokalowa o pow. 69,77 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 69,77 m2
Cena wywoławcza: 215 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 185/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00139726/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A (budynek E) w sali E 1.10 A odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej o powierzchni 69,77 m2 należącej do dłużnika: (…), położonej: 80-180 Gdańsk, ul. Konstantego Bergiela 3/30, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00139726/1 [NKW: GD1G/00139726/1].

 

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Alior Bank SA 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konstantego Bergiela
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone