strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Instytut Tele - i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie
Prawa użytkowania wieczystego: gruntu stanowiącego nieruchomość zabudowaną oraz gruntu stanowiącego nieruchomość niezabudowaną
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-04
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawa użytkowania wieczystego: gruntu stanowiącego nieruchomość zabudowaną oraz gruntu stanowiącego nieruchomość niezabudowaną
Cena wywoławcza: 50 000 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY

z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11

OGŁASZA PISEMNY PUBLICZNY PRZETARG

na sprzedaż

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynków i budowli) stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 oznaczonej nr ewid. 13/1 z obrębu 5-02-07 o pow. 5 313 m2 oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. Długiej 44/50, stanowiącą działkę oznaczoną nr ewid. 13/3 z obrębu 5-02-07 o pow.  1 723 m2. Dla ww. nieruchomości  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste nr WA4M/00421253/0 oraz WA4M/00040538/7. Posadowione na działce 13/1: 4-kondygnacyjny budynek biurowy z lat 50 XX wieku i 10-kondygnacyjny budynek biurowy z lat 60 XX wieku połączony z salą konferencyjną zostały włączone do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Oferta powinna obejmować tylko łączne nabycie prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza netto: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów zł).

Wadium: 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł).

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Instytutu (nr 51 1240 6074 1111 0000 4994 5887 Bank Pekao SA O. Warszawa) w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. z dopiskiem „wadium ofertowe dla nieruchomości”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania rach

unku bankowego Instytutu. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nieruchomości przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie” należy składać w siedzibie Instytutu (03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11), pokój nr 511 w terminie do dnia 8 listopada 2016 r. do godz. 11:00 lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Instytut). Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 8 listopada 2016 r. o godz. 11:30 w sali nr 513 w siedzibie Instytutu Tele-i Radiotechnicznego w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 11.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

 

Informacje na temat nieruchomości, miejsca i terminu oględzin, warunków przetargu można uzyskać na stronie www.itr.org.pl, pod nr tel. 604 279 094 oraz adresem e-mail: adam.kondziola@itr.org.pl. lub pod nr tel. 605 844 344 oraz adresem e-mail: wieslaw.kopera@itr.org.pl.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz.154 z późn. zm.).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Długa
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone