strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,3013 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,3013 ha
Cena wywoławcza: 648 733,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3095/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 września 2016 roku o godz. 10:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa rolna o łącznej powierzchni 1,3013 ha znajdująca się w miejscowości Kamieniec 7A - Gmina Kołbaskowo, stanowiąca: działkę nr 70 o powierzchni 0,54 ha zabudowaną budynkami: mieszkalnym o powierzchni 185,38 m2 oraz gospodarczym o powierzchni 280 m2, oraz działek niezabudowanych - nr 74/11 o powierzchni 0,2613 ha, nr 82/3 o powierzchni 0,0167 ha, nr 82/5 o powierzchni 0,4833 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ2S/00002285/4. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

 

Suma oszacowania wartości prawa własności nieruchomości wynosi: 973 100,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto złotych, 00/100).

 

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 648 733,33 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 33/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 97 310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy - uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji.

 

Wartość służebności przysługującej (…) wynosi: 42 800,00 zł, wartość służebności przysługującej (…) wynosi: 142 600,00 zł.

 

 

Zgodnie z art. 1000 § 3 kpc pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

 

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E (tel. 399 237 105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

 

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 399 237 105, 91 455 36 47.

 

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone