strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMOZJA SA w upadłości likwidacyjnej
Działki o łącznej pow. 0,6779 ha, zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,6779 ha, zabudowane
Cena wywoławcza: 1 939 500,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości „Komozja” S.A.

ul. Gronowa 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C),  42-271 Częstochowa

ogłasza

nieograniczony  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest nieruchomość położona w Częstochowie  przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C), na którą składają się nieruchomości opisane w następujących księgach wieczystych:

KW nr CZ1C/00083793/8 - działka gruntu 62/27 o powierzchni  0,1716 ha,

KW nr CZ1C/00049886/1 - działka gruntu 58/9 o powierzchni  0,3182 ha,

KW nr CZ1C/00019431/8 - działki gruntu 58/14 i 58/15 o powierzchni 0,1881 ha.

Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi  0,6779 ha, na  których znajduje się budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 2 464 m2 oraz budynek stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 23 m2, za  cenę wywoławczą nie niższą niż cena netto 1 939 500,00 zł plus podatek VAT w kwocie 446 085,00 zł, tj. za cenę brutto 2 385 585,00 zł.

2. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie nieograniczonego, pisemnego przetargu ofertowego stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, niniejszych warunków oraz regulaminu przetargu.

3. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia   do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto na rachunek bankowy masy upadłości  prowadzony w mBank S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 84 1140 1889 0000 2314 3300 1001. Wskazany rachunek winien zostać uznany kwotą wadium najpóźniej na 2 dni robocze przed  upływem terminu składania ofert.

4. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieruchomości „Komozja” S.A. – nie otwierać”, na adres Syndyk masy upadłości „Komozja” S.A., ul. Gronowa 17 B, 42-271 Częstochowa, nie później niż do godz. 12:00 dnia 23 września 2016 roku. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.

5. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, uznać całą zaoferowaną kwotą wskazany powyżej rachunek bankowy masy upadłości.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w godzinach od 8:00 do 12:00  w Częstochowie  przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C).

8. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu, w tym regulamin przetargu, będą udostępnione zainteresowanym w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Częstochowie  przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C) oraz telefonicznie pod nr tel. (34) 365 01 77 w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż prowadzi sprzedaż z wolnej ręki ruchomości,  na które składają się:

- maszyny i urządzenia do produkcji ozdób choinkowych,

- formy do produkcji półfabrykatów ozdób choinkowych,

- meble biurowe i drobny sprzęt biurowy,

- wyroby gotowe  (ozdoby choinkowe),

- półfabrykaty wyrobów gotowych (wydmuszki),

- surowce, w tym m.in. (brokat, dekorat, lakiery, szkło, opakowania).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gronowa
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone