strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Alicja Krypciak nieprowadząca działalności gospodarczej
Nieruchomość zabudowana w Rokitnie Szlacheckim– Syndyk masy upadłości Alicji Krypciak
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 09:50:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana w Rokitnie Szlacheckim– Syndyk masy upadłości Alicji Krypciak
Cena wywoławcza: 218 996,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku, Alicji Krypciak osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy oraz ewentualną aukcję na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej działki o numerach geodezyjnych 2573 i 2574 o powierzchni 0,1235 ha oraz budynku o charakterze mieszkalnym o powierzchni 147,57 m2, położonego w Rokitnie Szlacheckim, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer CZ1Z/00062859/0 za cenę nie niższą niż 218 996,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

 I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Alicja Krypciak osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, PESEL 53050415229 - OFERTA - Sygn. akt – X GUp 64/15/1” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 16-18, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 27 września 2016 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 85 1020 2498 0000 8602 0583 7903 do dnia 27 września 2016 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

III.   Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 30 września 2016 r. o godzinie 9:50,  sala 12.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rokitno Szlacheckie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone