strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-12
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Cena wywoławcza: 237 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 110915
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Targ przy ul. Kwiatowej, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00140909/9, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3056/1 o łącznej powierzchni 0,1502 ha, będącej własnością (…) w sprawach przeciwko dłużnikowi: (…).

Działka stanowi mocno wydłużony prostokąt w kierunku północno-zachodnim o wymiarach około 9,5 x 159 m, leży w terenie o niewielkim spadku w kierunku południowo-wschodnim. Topografia korzystna, funkcjonalność przeciętna. Działka położona jest w strefie pośredniej miasta Nowy Targ, w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kwiatowej (przecznica od ul. Klikuszówka) w odległości około 2,3 km od centrum miasta. Lokalizację określono jako dobrą. Teren niezabudowany stanowiący zieleń niską i częściowo utwardzony płytami betonowymi. Znajduje się na nim tymczasowy budynek zaplecza sprzętowego budowy oraz jeden obiekt małej architektury (wg oświadczenia dłużnika jest to "element obudowy studzienki odwodnienia powierzchniowego jako awaryjnego zaopatrzenia w wodę dla celów gospodarczych dla osiedla mieszkaniowego"). Służy także jako parking dla sprzętu budowlanego realizującego osiedle domów jednorodzinnych. Przeznaczenie w MPZP Nowy Targ 24: wyceniana działka leży w terenach o symbolu MNb.5b - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie: w bezpośrednim zasięgu kanalizacja sanitarna i deszczowa + zbiorniki na wodę deszczową, prąd, woda - studnia głębinowa, droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, sieć teletechniczna, ruraż na sieci niskoenergetycznej. Z własnością nieruchomości jest związane prawo ujawnione w dziale I-SP Księgi Wieczystej o numerze KW NS1T/00140909/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 317 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 237 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 31 700,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 925/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kwiatowa
Miasto: Nowy Targ
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone