strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
„CEPELIA” Centralny Związek Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w likwidacji
Działka o pow. 0,0229 ha wraz z budynkiem
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-05
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0229 ha wraz z budynkiem
Cena wywoławcza: 4 500 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

„CEPELIA” Centralny związek Spółdzielczości

Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w likwidacji

ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,0229 ha i prawa własności znajdującego się na nim 6-kondygnacyjnego budynku, w tym piwnica o powierzchni 532 m2 przy ul. Chmielnej 8 A w Warszawie, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00160204/4, za cenę nie niższą niż 4 500 000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przysłanie pisemnych ofert na adres: ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia oraz wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w: Bank Pekao S.A. O. Warszawa, ul. Jasna 1, nr 35 1240 6175 1111 0000 4580 7325.

2. Kwota wadium 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Oferta powinna zawierać (pod rygorem uznania jej za nieważną):                                

- nazwę, adres oraz status prawny oferenta, a w wypadku przedsiębiorcy należy załączyć aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- proponowaną cenę oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium na podany Rachunek bankowy sprzedającego,

- zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w tym opłat notarialnych w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez sprzedającego,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego warunkami, jest mu znany stan prawny i faktyczny zbywanej nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami umowy sprzedaży jaka ma być zawarta w wyniku przetargu,

- podpis osób (osoby) upoważnionych do reprezentacji oferenta.

4. Pod numerem telefonu (22) 826 46 53 można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargu jak i ustalić termin wizytacji obiektu.

5.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w      nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca, licząc od dnia wyboru jego oferty zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z wzorem ustalonym przez sprzedającego w terminie wskazanym przez sprzedającego. Cała  ustalona kwota sprzedaży pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem aktu notarialnego winna być wpłacona na rachunek depozytowy Kancelarii Notarialnej, wskazanej przez sprzedającego, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek Kancelarii.

6. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku gdy       wybrany oferent nie wpłacił całości kwoty w terminie podanym wyżej lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie w terminie wskazanym przez sprzedającego. Innym oferentom   wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. 

7.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, odstąpienie od tego przetargu, swobodnego wyboru kontrahenta, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8.  W wypadku, gdy złożone zostaną 2 jednakowe oferty, sprzedający zastrzega  sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych lub licytacji  z oferentami, których oferty spełniać będą wymogi formalne.

9.  Ogłoszenie o przetargu jak również warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.            

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chmielna
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone