strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Paweł Chołodowski
Sprzedaż z wolnej ręki, lokal mieszkalny o pow. 108 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż z wolnej ręki, lokal mieszkalny o pow. 108 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Pawła Chołodowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach wynikających z postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 25 sierpnia 2016 roku lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność położony w Łodzi przy ulicy Lipowej 53 m. 12/12a o powierzchni 108 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00193414/8.

1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości.

2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 220 200,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście złotych).

3. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 7 października 2016 r. godzina 15:00, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI –  Łódź, Lipowa” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

4. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

a) wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób i termin jej uiszczenia,

b) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

c) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

d) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru.

5. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 6 października 2016 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (to jest 22 020,00 zł - dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 29 1050 1461 1000 0091 0492 0021 (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).

6. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl/lipowa, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9:00-16:00), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lipowa
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone