strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Konkurs: badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 r.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-06
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs: badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 r.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Rada Nadzorcza Spółki

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania

TERMIN REALIZACJI: DO 30 KWIETNIA 2017 r.

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Informację o: firmie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych etatowo (na podstawie umowy o pracę) biegłych rewidentów i ich wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

2.      Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3.      Informację o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – poprzez złożenie oświadczenia o liczbie przebadanych podmiotów z podziałem na rok 2013, 2014 i 2015.

4.      Proponowaną cenę brutto za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

5.      Oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej
i Zgromadzenia Wspólników, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego, oraz sporządzenia tzw. listu do Zarządu, przekazywanego do wiadomości Rady Nadzorczej dotyczącego informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki jeżeli takowe mają miejsce.

6.      Oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do wykonania badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania osobiście.

7.      Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.” na adres: Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o., 31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29.

TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT UPŁYWA DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016 r., GODZ. 15:00 LICZY SIĘ DATA WPŁYWU OFERT.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Otwarcie ofert złożonych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. nastąpi w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

1.      Swobodnego wyboru oferty lub uznania, że żadna z ofert nie spełnia oczekiwań.

2.      Przeprowadzenia rokowań z oferentami.

3.      Wykluczenia oferenta, który przez okres ostatnich 3 lat wykonywał na rzecz Spółki badanie sprawozdania finansowego.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Finansowy Spółki pod nr tel.: (12) 618 40 70,
e-mail: s.czura@hotelewam.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sulkiewicza
Miasto: Warszawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone