strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
„Greenbet Polska” S. A. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż praw majątkowych – „Greenbet Polska” S.A.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż praw majątkowych – „Greenbet Polska” S.A.
Cena wywoławcza: 432 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości „Greenbet Polska” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jaworznie, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości grupy praw majątkowych w postaci:

a)     patentu o numerze PL198988 pt.: „Sposób aktywacji popiołu konwencjonalnego i fluidalnego ze spalania węgla kamiennego”,

b)     znaku towarowego o nr R-167734 MEGAPAR „A”,

c)      znaku towarowego o nr R-194517 MEGAPAR „MAX”,

za cenę nie niższą od 75% ceny oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 432 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

 

I.                   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.      Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA – Sygn. akt – X GUp 12/15/9” i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

2.      Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 72 2490 0005 0000 4520 2524 5980.

 

II.                   Oferta kupna powinna zawierać:

1.      Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2.      Proponowaną cenę zakupu.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym oraz dokumentacją dotyczącą praw majątkowych, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4.      Oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej.

5.      Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

6.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem oraz akceptacji warunków i zasad przetargu,

7.      Dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III.                   Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-Komisarza w dniu 24 października 2016 r. g. 11:30, sala nr 12.

1.      Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II.

2.      Wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-Komisarz.

3.      Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.

4.      Wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu.

5.      Jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium.

6.      Cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

7.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej.

8.      Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego  z ceną nabycia.

9.      Oferta musi obejmować całą grupę praw majątkowych będących przedmiotem przetargu, natomiast oferty częściowe będą podlegały odrzuceniu.

10.  Sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

11.  Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza.

12.  Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13.  Opis i oszacowanie grupy praw majątkowych oraz pozostała dokumentacja znajdują się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.

14.  Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 1/7.

15.  Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 501 441 731 lub e-mail: pasierbluk@gmail.com.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaworzno
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone