strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus
Działka o łącznej pow. 2,1616 ha 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o łącznej pow. 2,1616 ha 
Cena wywoławcza: 4 094 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 870/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚĆI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50, fax (71) 738 11 51) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny mającego siedzibę  53-630 Wrocław przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: Sobótka 55-050 obręb ewidencyjny AM-33 (nr działek od 13/1 do 13/68), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00040903/2 oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Sobótce 55-050 obręb ewidencyjny AM-33 (nr działki 13/69), dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00275224/4.

Nieruchomość KW WR1K/00040903/2 stanowi obszar gruntu rolnego, składającego się z geodezyjnie wydzielonych 68 działek od nr 13/1 do 13/68 o łącznej pow. 2,1616 ha. Nieruchomość KW WR1K/00275224/4 stanowi działkę o nr 13/69 o pow. 0,3968 ha. Stanowi ona wewnętrzną drogę dojazdową  dla 68 działek o nr 13/1 do 13/68. Więcej informacji w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania wynosi 5 459 000,00, (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 094 250,00 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 545 900,00 zł (pięćset czterdzieści pieść tysięcy dziewięćset zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika.

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu

10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17.10.2016 r. od godz. 11:00 do godz. 11:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sobótka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone