strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski
Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,5396 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,5396 ha
Cena wywoławcza: 119 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 581/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Krzysztof Wołkowski, mający siedzibę przy ul. Szybkiej 27/6 w Krakowie, na podstawie art. 954 w zw. z art 10136§1 k.p.c. zawiadamia, iż w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w trybie uproszczonym będącej własnością dłużnika oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, tj. działka o numerze ewidencyjnym nr 262/2 obręb 26, o pow. 0,5396 ha położona w miejscowości Kraków-Kościelniki, gmina Miasto Kraków, posiadająca założoną Księgę Wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/00228306/4 będąca własnością dłużnika Konrad Wszołek.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 158 700,00 zł. Stosownie do art. 867 §2 w zw. z art. 10136§ 1 k.p.c. cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 119 025,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 870,00 zł na rachunek bankowy Komornika, tj. Bank PEKAO SA O. Kraków: 21 1240 4719 1111 0010 4266 5387, lub bezpośrednio w kancelarii komornika do momentu rozpoczęcia licytacji. Komornik zawiadamia, iż stosownie do art. 8671§2 k.p.c. rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 §3 kpc). Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c). Stosownie do art. 872 §1 w zw. z art. 10136§ 1 k.p.c. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Zgodnie z § 2 cytowanego przepisu jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie licytację nieruchomości w trybie uproszczonym, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kościelniki
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone