strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW PRZEMYSŁAW KAPERA
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 71 042,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 281/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysław Kapera  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016  o godz. 12:00

 

w sali nr 130 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr. 2i,

położonej w: Wrocław, przy ul.  Ciepła 9-11,

stanowiącej własność dłużnika: (…) (wielkość udziału dłużnika - 1/2),

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00305148/7 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 189 445,00 zł.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 94 722,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 71 042,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości, tj. 9 472,25 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 74 1020 5226 0000 6402 0428 4980)

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu: 20.10.2016 r. od godz. 11:00 do 11:30. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w dla Wrocławia-Krzyków do I Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ciepła
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone