strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Arkadiusz i Krystyna Strupińscy
Działka pow. 11,890 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka pow. 11,890 m2
Cena wywoławcza: 73 700,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Syndyk masy upadłości Krystyny Strupińskiej i Arkadiusza Strupińskiego zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kurnos II, gmina Bełchatów, działka gruntu numer 360. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1B/00034458/4. Powierzchnia wynosi 11,890 m2.

Wartość oszacowania całej nieruchomości – wszystkich udziałów – wynosi 73 700 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych).

Szczegóły konkursu ofert, w tym regulamin, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://upadlosci-lodz.pl/kurnos

Pisemne oferty powinny zawierać m.in.:

a)    wysokość proponowanej ceny netto za całość nieruchomości (wszystkie udziały), nie niższej niż cena oszacowania, oraz sposób i termin jej uiszczenia. Przyjmuje się, że oferent wskazuje jedną łączną kwotę proponowanej ceny, która zostanie zaliczona w równych częściach na rzecz masy upadłości każdego ze współwłaścicieli. Do ceny netto może zostać doliczony podatek VAT stosownie do obowiązujących przepisów,

b)    oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

c)    oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

d)    ew. wypis z rejestru oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców – o ile jest wymagane,

e)    dane oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 października 2016 roku godzina 15:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 19 października 2016 roku o godzinie 15:30.

 

Oferty powinny być składane w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie na adres: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI – Kurnos” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

 

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy upadłego o numerze 41 1050 1461 1000 0091 1363 9232 (ING Bank Śląski SA) w wysokości 7 370 zł (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę.

 

Dodatkowe informacje oraz regulamin można otrzymać w biurze syndyka, na stronie upadlosci-lodz.pl/kurnos oraz pod numerem telefonu 533 745 415.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kurnos
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone