strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Działki o pow. 0,1061 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,1061 ha
Cena wywoławcza: 7 389 661,34
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3410/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obr. 89, składającej się z działek ewidencyjnych nr 128/9 o pow. 0,1061 ha; nr 131/8 o pow. 0,0614 ha; 465 o pow. 0,3022 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…);

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00095962/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 852 881,79 zł brutto (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych  79/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 389 661,34 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 34/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 985 288,18 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 18/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9:00-9:30, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone