strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie
Nieruchomości w miejscowości Długie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-28
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w miejscowości Długie
Cena wywoławcza: 186 427,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 112/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. (68) 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

28 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości rolnej zabudowanej, w skład której wchodzi:

 

-          działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 239/2 o powierzchni 9 200  m2,

-          budynek nr 1 kurnik z częścią mieszkalną i gospodarczą o powierzchni użytkowej 1 372,00 m2,

-          budynek nr 2 - kurnik o powierzchni użytkowej 1 248,20  m2,

-          budynek nr 3 - magazyn zbożowy o powierzchni użytkowej 523,60  m2,

-          budynek nr 4 - magazyn przechowalnia jaj (chłodnia) o powierzchni użytkowej 145,00 m2.

 

Nieruchomość położona jest miejscowości Długie 109A, gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00022969/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

Nieruchomość oszacowano na kwotę 279 640,00 zł.

Cena wywołania II licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 186 427,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości na konto komornika

 

PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261

 

tj. 27 964,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z art. 2a pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Powołane przepisy nie dotyczą nabycia przez osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Prawo pierwokupu sprzedawanej w trybie licytacji nieruchomości rolnej przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnej. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule z wyjątkiem osób bliskich dłużnika. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długie
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone