strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Monika Bednarska w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o pow. 128 m2 – SMU Moniki Marii Bednarskiej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o pow. 128 m2 – SMU Moniki Marii Bednarskiej
Cena wywoławcza: 291 155,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

o pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

Syndyk Masy Upadłości Moniki Marii Bednarskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 128 m2 położonym na działce nr ewid. 1717/16 o pow. 1 000 m2 w miejscowości Grochowe 259F, gmina Tuszów Narodowy, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą o nr TB1M/00069514/2.

Cena wywoławcza wynosi 291 155,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  sto pięćdziesiąt pięć złoty).

Kwota wadium wynosi 29 115,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest:

1.    złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z opisem ,,Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Monika Maria Bednarska sygn. akt V I GUp 20/15 nie otwierać’’ w biurze syndyka w godz. 9:00-16:00 lub przesłać pocztą na adres Syndyk Masy Upadłości Janusz Stącel, 36-007 Krasne nr 180 w terminie do 25 października 2016 r. oraz wpłacenie wadium na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK S.A. nr 21 1090 2590 0000 0001 2310 3871 ww. terminie.  

Oferta powinna zawierać:

1.    Pisemna oferta powinna zawierać:

a)    dokładne określenie oferenta jego status prawny,

b)    aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a od osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, że osoba – osoby podpisujące ofertę są uprawnione do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę,

c)   oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę 291 155,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złoty) oraz określenie terminu i warunków zapłaty,

d)    dowód wpłaty wadium w oryginale,

e)    oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego-komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego,

f)     oświadczenie i zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu, podatków i opłat,

g)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

h)   w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

i)     oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

j)     oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, aukcji, opinią o wartości nieruchomości określającą wartość rynkową sporządzoną przez biegłego dostępną w biurze syndyka masy upadłości lub Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa ul Sienkiewicza 27.

Oferta spóźniona lub niespełniająca któregokolwiek z wyżej określonych wymogów podlega  odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Sekcja Upadłościowa ul. Sienkiewicza 27 sala 113 w dniu 26 października 2016 r. o godz. 12:00.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 14 dni.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent którego oferta zostanie wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-komisarza uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym przez syndyka, wycofania oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert.                

Z warunkami i regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka: 36-007 Krasne 180 (po uprzednim umówieniu się tel. 660 330 302) oraz punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27.                                                                     

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grochowe
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone