strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
Olej napędowy w ilości 356,149 m3
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Olej napędowy w ilości 356,149 m3
Cena wywoławcza: 542 223,49
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 października 2016 r. o godz. 13:00

 

w siedzibie Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, pod adresem: ul. Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu: 26.08.2016 r. ,należących do:

(….)

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Ilość

Wartość szacunkowa netto

Cena wywołania netto (zł)

w I licytacji

1.

Olej napędowy

356,149 m3

 722 964,66 zł

(2 029,95 zł/1 m3)

542 223,49 zł

Sprzedaż paliwa w składzie podatkowym, w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. Podana wartość szacunkowa nie zawiera podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług w stawce 23% zostanie doliczony do wylicytowanej kwoty. Podatek akcyzowy i opłata paliwowa podlega odprowadzeniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Warunkiem udziału w licytacji jest przedłożenie:

-          aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym),

-          wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.    

 

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium winno być wpłacone na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr

10 1010 1140 0199 9813 9120 0000.

 

W licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek najpóźniej w dniu licytacji do godz. 12:00.

Nabywca zobowiązany jest uiścić natychmiast (w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę pomiędzy ceną nabycia, a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia nabywca obowiązany jest wpłacić najpóźniej do godz. 12:00 dnia następnego. Ww. kwoty winny zostać wpłacone na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr  

 

10 1010 1140 0199 9813 9120 0000.

 

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia jej ceny z powodu jej wad, mylnego oszacowania i innej przyczyny.

Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny ze składu podatkowego Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Spółki z o.o., Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu, ul. Rumska 7, 87-198 Kosakowo. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru.

W przypadku niesprzedania ruchomości w terminie pierwszej licytacji, przeprowadzona zostanie druga licytacja w tym samym miejscu w dniu 21.10.2016 r. o godz. 13:00.

 

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, natomiast w drugim terminie licytacyjnym 1/2 wartości szacunkowej ruchomości. Pozostałe określone wyżej warunki podczas drugiej licytacji pozostają bez zmian.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte sprzedawanych ruchomości.

 

Dodatkowe informacje tel. (58) 77 27 648 lub 77 27 646.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone