strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Działka gruntu o łącznej  pow. 0,8204 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o łącznej  pow. 0,8204 ha
Cena wywoławcza: 438 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 268/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 1013(1) §6 KPC w związku z art. 867 KPC, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

8 listopada 2016 r. o godzinie 13:00

 

w siedzibie kancelarii komornika (adres jak wyżej) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkszyn (działka numer 670, arkusz mapy 1, obręb 0022 Wilkszyn, gmina Miękinia), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00026678/8, stanowiącej własność dłużników solidarnych (…) w udziałach w wysokości po 1/2 każdy. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8204 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 585 000,00 zł, zaś cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi 3/4 wartości szacunkowej, to jest 438 750,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 58 500,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w gotówce w siedzibie kancelarii, a także na konto komornika w

PKO BP S.A. o numerze: 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem.

 

Pouczenie:

  1. Art. 867(1). §2. KPC, Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. §3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
  1. Art. 867(2). §2. KPC, W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby  obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. §3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. §4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
  1. Art. 869. §1. KPC, Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
  1. Art. 871. KPC, Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
  1. Art. 872. §1. KPC, Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. § 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
  1. Art. 1013(6) §2. KPC, Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia komornik sporządza paln podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
  1. Art. 953, §1. pkt 6) KPC, Pawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  1. Art. 953, §1. pkt 7) KPC, Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własność.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilkszyn
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone