strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Handlowe i Produkcyjne SINAH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż trzynastu lokali mieszkalnych – Syndyk Łukasz Zagórski
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-09
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż trzynastu lokali mieszkalnych – Syndyk Łukasz Zagórski
Cena wywoławcza: 42 000 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż trzynastu lokali mieszkalnych

Nowe apartamenty w „Rezydencji pod Złotym Globem”

Łukasz Zagórski, syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowego i Produkcyjnego SINAH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000101639) ogłasza o przetargach na sprzedaż, wchodzących w skład masy upadłości trzynastu lokali mieszkalnych, składających się na udział w wysokości 113804/414169 części we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze księgi KR1P/00162925/8, składającej się z działek nr 23/4, 23/7, 23/3, 23/2, 23/6, obręb 120 w Krakowie, na których posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 1/Krzywej 8 w Krakowie, mianowicie:

1.    lokalu mieszkalnego nr 1/M4, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 49,37 m2, na I piętrze, z ceną wywoławczą 465 000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto;

2.    lokalu mieszkalnego nr 1/M5, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 113,99 m2, na I piętrze, z ceną wywoławczą 890 000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;

3.    lokalu mieszkalnego nr 8/M3, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 128,40 m2, na I piętrze, z ceną wywoławczą 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;

4.    lokalu mieszkalnego nr 1/M8, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 113,97 m2, na II piętrze, z ceną wywoławczą 890 000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;

5.    lokalu mieszkalnego nr 8/M7, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 127,02 m2, na II piętrze, z ceną wywoławczą 980 000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;

6.    lokalu mieszkalnego nr 8/M8, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 40,87 m2, na II piętrze, z ceną wywoławczą 420 000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto;

7.    lokalu mieszkalnego nr 1/M11, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 113,96 m2, na III piętrze, z ceną wywoławczą 880 000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto;

8.    lokalu mieszkalnego nr 8/M12, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 57,98 m2, na III piętrze, z ceną wywoławczą 520 000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto;

9.    lokalu mieszkalnego nr 8/M13, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 40,82 m2, na III piętrze, z ceną wywoławczą 420 000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto;

10.lokalu mieszkalnego nr 8/M17, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 57,94 m2, na IV piętrze, z ceną wywoławczą 530 000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto;

11.lokalu mieszkalnego nr 1/M17, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 121,78 m2, na V piętrze, z ceną wywoławczą 940 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto;

12.lokalu mieszkalnego nr 8/M25, położonego w Krakowie przy ul. Krzywej 8, o powierzchni 58,37 m2, na V piętrze, z ceną wywoławczą 535 000,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto;

13.lokalu mieszkalnego nr 1/M18, położonego w Krakowie przy ul. Krótkiej 1, o powierzchni 113,57 m2 , na VI piętrze, z ceną wywoławczą 1 150 000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

Każdorazowo, przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny wraz z odpowiadającym mu udziałem we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00162925/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 323 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 233) w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) oraz inne właściwe przepisy prawa. Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 53/15.

I. Warunki uczestnictwa w przetargach

1.    Złożenie pisemnej oferty na zakup danego lokalu mieszkalnego w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg SINAH i wskazaniem numeru konkretnego lokalu mieszkalnego” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku, na adres: Łukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Józefa Sarego 2, III piętro, 31-047 Kraków. Decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii.

2.    Wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Handlowego i Produkcyjnego SINAH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (31-030 Kraków, ul. Librowszczyzna 3) nr rachunku: 53 1600 1462 0006 5147 9659 0001, tytułem „Wadium do przetargu SINAH i wskazaniem numeru konkretnego lokalu mieszkalnego” w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku, pod rygorem odrzucenia oferty.

II. Rozstrzygnięcie przetargów

1.    Przeprowadzenie przetargów oraz ewentualnych aukcji nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2, na III piętrze w dniu 9 listopada 2016 roku, o następujących godzinach:

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 1/M4 o godzinie 8:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny 1/M5 o godzinie 9:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny 8/M3 o godzinie 9:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 1/M8 o godzinie 10:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M7 o godzinie 10:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M8 o godzinie 11:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 1/M11 o godzinie 11:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M12 o godzinie 12:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M13 o godzinie 12:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M17 o godzinie 13:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 1/M17 o godzinie 13:30.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 8/M25 o godzinie 14:00.

·         Przetarg SINAH, lokal mieszkalny nr 1/M18 o godzinie 14:30.

2.    W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert na dany lokal mieszkalny, syndyk może z obecnymi podczas przeprowadzania przetargu oferentami przeprowadzić ustną aukcję, celem wyłonienia najlepszej oferty.

III. Zasady zwrotu lub zaliczenia wadium

1.    Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

2.    Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta,
nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

IV. Inne warunki oraz informacje

1.    Informacje o przetargach, w szczególności ich warunkach oraz przedmiotach przetargów, dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl, udzielane będą również codziennie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w godzinach 9:00-15:00, telefonicznie pod numerami: (12) 623 54 21 oraz +48 608 393 998, a także pocztą elektroniczną e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

2.    W Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego można zapoznać się z warunkami przetargów i aukcji, operatem szacunkowym określającym wartości nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotów przetargu.

3.    Oględziny lokali będą możliwe w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym potwierdzeniu z Kancelarią lub pod numerem +48 607 587 767.

4.    Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia każdego z przetargów bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia aukcji jak również unieważnienia każdego z przetargów bez podania przyczyny.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone