strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-11
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 96 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1923/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego na okres do 30.04.2089 r. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 112/1 o pow. 28 m2 oraz prawa własności nieruchomości posadowionej na przedmiocie użytkowania wieczystego w postaci budynku handlowego. Nieruchomość położona jest przy ul. Otwinowskiego 1 w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 6, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KRIP/00155089/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128 300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 96 225,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26.02.2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kraków
Miasto: Otwinowskiego
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone