strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Udział 1/2 w nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-09
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości
Cena wywoławcza: 63 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 27/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 lipca 2015 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala nr 102, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowice, gm. Chełmiec,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Nowym Sączu
prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00058877/2; stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Wartość oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi: 84 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 400,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w dniu 6 lipca 2015 r. w godzinach 10:00-11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 15/2, tel. (18) 444 22 88.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Marcinkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone