strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Strateg Capital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Przetarg na sprzedaż nieruchomość
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-21
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na sprzedaż nieruchomość
Cena wywoławcza: 25 186 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości spółki Strateg Capital Spółka z o.o.

w upadłości likwidacyjnej zs. w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo,

e-mail: biurosyndyka@op.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa

upadłej spółki oferowanego jako całość.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, oferowanego do sprzedaży jako całość zgodnie z art. 316 ust. 1 oraz ze skutkami określonymi w art. 317 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są:

̶          środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

̶          zapasy magazynowe

̶          należności przysługujące upadłemu

Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwo jako całość, składa się majątek:

̶          Kopalnia Melafiru Tłumaczów z zakładem przeróbczym, funkcjonująca na części złoża

Tłumaczów-Gardzień (wraz z koncesją) i gruntach przyległych ze stacją załadowczą w Tłumaczowie, obejmująca prawa do gruntu (własność, współwłasność) działek nr 570/24; 655; 667/9; 643/2; 796/1; 658/1; 652/3; 660/1; 654/3; 653/1; 661/1; 639/4; 639/6; 639/7; 652/1; 652/2 i system taśmociągów ze złoża Tłumaczów-Gardzień,

̶          część gruntów na nieeksploatowanym złożu Tłumaczów-Wschód (wraz koncesją) i terenów przylegających, obejmująca prawa do gruntu (własność, współwłasność i użytkowanie wieczyste) działek nr 316; 324/1; 350/18; 308/8; 308/9; 309; 325/2; 350/26; 325/3; 350/25; 310/7; 311/4; 302/2; 263/10; 308/3; 308/4; 308/7; 310/6; 737/1; 828/1; 864; 320/5; 320/6; 646/1; 646/3; 646/4; 647/1; 645; 644/3; 647/2; 641/6; 641/7; 648/1 w Tłumaczowie,

̶          bocznica kolejowa Ścinawka Średnia-Tłumaczów, obejmująca prawa do gruntu (własność, użytkowanie wieczyste) działek nr 782; 353; 765/2; 30/4; 30/5; 32/2; 32/3; 36/4; 37/2; 37/3; 39/1; 39/2; 42/1; 43/1; 415/2; 672/1; 672/2; 673/1; 673/2 w Ścinawce Średniej-Ścinawce Górnej i Tłumaczowie.

̶          prawo własności obiektów – środki trwałe grupy 1-2,

̶          ruchomości – środki trwałe grupy 3 – 8, w tym najważniejsze to: linia technologiczna magazynowa, linia technologiczna produkcyjna, urządzenie załadowcze TOROS i urządzenie przenoszące STROSMAJOR 800.

Opisany wyżej przedmiot sprzedaży stanowiący masę upadłości przedsiębiorstwa Strateg Capital Sp. z o.o. zs. w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, oferuje się do sprzedaży w całości w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 25 186 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

1)   sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę nie niższą niż 25 186 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oferty nabycia przedsiębiorstwa w całości należy składać w terminie do dnia 16.07.2015 roku w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa, sygn. akt VI GUp 9/12 (Strateg Capital Sp. z o.o.) – nie otwierać”;

2)   składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2 520 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do 16.07.2015 roku (data uznania rachunku) na rachunek bankowy Strateg Capital Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej zs. w Wysogotowie w Banku BPH S.A. O. Wałbrzych numer 63 1060 0076 0000 3380 0006 7926, oferta powinna zawierać:

a)   pełne dane oferenta – imię i nazwisko (firma), miejsce zamieszkania (siedziba), status prawny oferenta,

b)   aktualny wypis z KRS lub z ewidencji podmiotów gospodarczych, wskazanie numerów NIP, REGON (w przypadku przedsiębiorców),

c)    oferowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza,

d)   dowód wpłaty wadium,

e)   zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

f)    podpisy osób umocowanych do reprezentowania oferenta,

g)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem,

3)   rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 21.07.2015 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, sala nr 19 w obecności sędziego-komisarza i przybyłych oferentów,

4)   wyboru oferty dokona syndyk, a zatwierdzenia dokona sędzia-komisarz,

5)   oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży
w terminie 45 dni od uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę,

6)   wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt 6 z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia oferty,

7)   zastrzega się prawo syndyka do odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

8)   Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Przetargu,

9)   Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (74) 662 90 20.

 

Pobierz: Reg.docx

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tłumaczów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone