strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
„Greenbet Polska” S. A. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-15
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
Cena wywoławcza: 600 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości „Greenbet Polska” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jaworznie, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczyny, przy ul. Armii Krajowej, powiat rybnicki, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00151982/2, działki nr 4946/412 i 4947/412, o łącznej powierzchni 10.000 m2 za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto.

 

Cena sprzedaży ww. nieruchomości stanowi kwotę netto, do której Syndyk przy sprzedaży doliczy podatek od towarów i usług, o ile transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu takim podatkiem.

 

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA – Sygn. akt – X GUp 12/15/9”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 72 2490 0005 0000 4520 2524 5980.

 

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 

 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,
 1. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym,

 

III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 15 lipca 2015 r., g. 11:40, sala nr 12.

 

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,
 1. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,
 1. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w  Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 501 441 731 lub email: pasierbluk@gmail.com.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone