strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakłady Mięsne Cieszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-16
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości
Cena wywoławcza: 2 200 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości Zakładów Mięsnych „CIESZYN” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z adresem ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości na podstawie art. 323 w zw. z art. 213 pkt2 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami), tj. sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dn. 11 maja 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności nieruchomości gruntowej

działki nr 30/2 o pow. 6 441 m2 położonej w Cieszynie przy ul. Mostowej 4 zabudowanej budynkami handlowo-magazynowymi i produkcyjnymi z zapleczem socjalnym opisanej w Księdze Wieczystej nr BB1C/00052852/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Cieszynie

za cenę nie niższą niż 2 200 000,00 zł netto.

Do ww. ceny należy doliczyć ewentualny podatek VAT 23%.

 

1.    Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub e-mail zb_gach@o2.pl

2.    Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 r.

3.    Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4.

4.    Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.:

Syndyk Masy Upadłości

Zakładów Mięsnych „CIESZYN”

ul. Kręta 2a

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

z podaniem sygn. akt VI GUp 9/12/lik.

5.    Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wys. 220 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ O. Bielsko-Biała nr 84 2030 0045 1110 0000 0236 1610 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6.    Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b)   pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c)    oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d)   pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e)   oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

f)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

g)   promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;

h)   podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

i)     dowód uiszczenia wadium;

j)    wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

7.    Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 16 lipca 2015 r. godz. 15:00.

8.    Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 r.

9.    Ustalona cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

10. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

11. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

12. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

13. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.

14. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia wyboru oferty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bąków
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone