strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-06
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 6 703,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2148/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 sierpnia 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa – działka rolna nr 186 i działka rolna nr 188 o łącznej powierzchni 0,4360 ha, położone w miejscowości Kacice, gm. Słomniki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach o numerze: KR1S/00009155/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 938,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 703,50 zł (sześć tysięcy siedemset trzy złote 50/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 23.07.2015 r. w godz. 13:00-14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kacice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone