strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-29
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 261 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3042/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 lipca 2015 r. o godz. 13:15

 

w sali B-119 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działka ewidencyjna nr 770/1 o powierzchni 0,3400 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00025219/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 392 900,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 261 933,33 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 33/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 14.07.2015 r. w godz. 13:00-14:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone