strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokale mieszkalne
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne
Cena wywoławcza: 280 162,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1126/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr B 126 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako:

1. lokal mieszkalny nr 28, położony w Krakowie przy ul. Warszauera 3, dwupoziomowy, położony na IV piętrze oraz poddaszu kamienicy, o powierzchni użytkowej 48,25 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 2,40 m2. Mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00258904/5;

 

2. lokal mieszkalny nr 15, położony w Krakowie przy pl. Wolnica 8, o powierzchni 70,2600 m2, położony na II (ostatnim) piętrze kamienicy. Do mieszkania przynależy piwnica, mieszkanie bez balkonu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00158884/7.

 

Nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 373 550,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 280 162,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100).

 

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 425 100,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 318 825,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość nr 1 można oglądać w dniu 17.08.2015 r. w godz. 10:00-11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24.08.2015 r.

Nieruchomość nr 2 można oglądać w dniu 17.08.2015 r. w godz. 11:15-12:15 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24.08.2015 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszauera, Wolnica
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone