strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MESKO S.A.
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-20
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 2 230,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

MESKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122

 

ogłasza nieograniczony

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż:

 

Prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości położonych w Bolechowie przy
ul. Obornickiej 1, Gmina Czerwonak, powiat poznański, tj.:

 

1.    działki nr 45/26 o pow. 4 121 m2 zabudowanej budynkiem hali magazynowej o pow.
2118,00 m2 wraz z rampą wyładowczą. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr PO1P/00212463/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza – 1 409 600,00 zł netto,

słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy sześćset złotych netto

 

2.    działki nr 45/21 o pow. 8 680 m2 z częściowo utwardzonym terenem w postaci dróg i chodników. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr PO1P/00227433/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza – 571 650,00 zł netto,

słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych netto

 

3.    działki nr 45/14 o pow. 210 m2 niezabudowanej. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr PO1P/00227432/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza – 2 230,00 zł netto,

słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych netto

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem, odpowiednio: „przetarg – Bolechowo działka 45/26”, „przetarg – Bolechowo działka 45/21”, „przetarg – Bolechowo działka 45/14”, w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej 26-111, przy ul. Legionów 122, Sekretariat Prezesa oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MESKO S.A. PKO BP S.A. Warszawa

17 1020 1097 0000 7102 0128 7408

w terminie do dnia 17.07.2015 r. (decyduje data wpływu oferty i uznania rachunku).

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony właściwy podatek
w obowiązującej wysokości.

 

Oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z odpisem KRS,

- dokładne określenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną nabycia,

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

Cena nabycia nieruchomości winna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie MESKO S.A. w              Skarżysku-Kamiennej.

W terminie 7 dni od otwarcia ofert oferent, którego oferta zostanie wybrana do dalszego postępowania zostanie o tym powiadomiony, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, lub oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru oferty, a w razie zaoferowania zbliżonej ceny o różnicy nieprzekraczającej 10% ceny wywoławczej przez kilku oferentów, przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu reguluje Regulamin Przetargu, dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie www.mesko.com.pl

Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i możliwości jego oględzin można uzyskać pod numerami tel. 519 150 364 w Bolechowie lub 609 300 185 w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obornicka
Miasto: Bolechowo
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone