strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MOSTOSTAL GDAŃSK S.A. w upadłości
Przetarg
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Mostostalu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 16,0885 ha położonej w Gdańsku Matarni przy ul. Budowlanych, w sąsiedztwie portu lotniczego Rębiechowo
nr działek 241/1 i 241/2, obręb 25 –KW GD1G/00089284/4 za cenę wywoławczą: 8 500 000,00 zł netto, wadium 1 000 000,00 zł.

 

Nieruchomość przy ulicy Budowlanych jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Rębiechowo, w bliskiej odległości od obwodnicy trójmiejskiej i skrzyżowania z jedną z głównych arterii Gdańska, ul. Słowackiego. W pobliżu przebiega budowana trasa Kolei Metropolitarnej (przystanek Matarnia) mającej połączyć Gdańsk-Wrzeszcz z lotniskiem i centrum Gdyni. W okolicy dominuje zabudowa przemysłowa i usługowa. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje funkcję produkcyjno-usługową oraz strefę zieleni krajobrazowo-ekologicznej. Uwzględniając te zapisy działka może być zabudowana w około 47% jej powierzchni.

 

OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU:

1.    Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie oferty i poprzez wpłacenie wadium, które winno wpłynąć na rachunek bankowy 34 1240 2920 1111 0010 0857 8177 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. V Oddział w Gdańsku, najpóźniej 48 godzin przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

2.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem “PRZETARG”, do dnia 2 września 2015 r. do godz. 14:30, na biurze podawczym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w budynku B. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy S.S.O. M. Jezierska-Mikszewicz, sygn. akt VI U 63/05 Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości PRZETARG.

3.    Pisemna (pod rygorem nieważności) oferta powinna zawierać:

a.    dane uczestnika wraz z adresem zamieszkania,

b.    adres do korespondencji uczestnika oraz numer telefonu do uczestnika przetargu,

c.    w przypadku, gdy oferent będzie reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia winno być załączone pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu),

d.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje bez zastrzeżeń. Brak takiego oświadczenia nie dyskwalifikuje oferty, jednak oferent związany jest ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie,

e.    oświadczenie, że oferent nie jest osobą o której mowa w § 3 pkt 2 regulaminu przetargu,

f.     wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium tym oferentom, których oferta nie zostanie przyjęta – pod rygorem odrzucenia oferty,

g.    oferowaną cenę nabycia NETTO,

h.    precyzyjne wskazanie nieruchomości, której dotyczy składana oferta.

4.    Uczestnik obowiązany jest dołączyć do oferty:

a)   aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega ujawnieniu w tym rejestrze,

b)   aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz umowę spółki cywilnej, jeżeli uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej, wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika o zgodzie na złożenie przez uczestnika oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że zgoda małżonka nie jest wymagana,

c)    zgodę właściwego organu uczestnika przetargu, jeżeli jest ona niezbędna dla ważnego zawarcia umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,

d)   w przypadku gdy uczestnikiem jest podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów.

 

5.    Wszelkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza, chyba że odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter wydruku komputerowego. Wszelkie pisemne oświadczenia wymagane w treści regulaminu winny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

6.    Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszelkimi okolicznościami dotyczącymi danej nieruchomości w terminie przewidzianym dla składania ofert. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad fizycznych oraz prawnych nieruchomości (z wyjątkiem wad ukrytych) podnoszone po dacie złożenia oferty nie będą uwzględniane.

7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2015 r. o godz. 12:00 w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-169 Gdańsk.

 

Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96 oraz pod numerami telefonów (58) 76 67 100 lub 76 67 164.
 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gdańsk
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone