strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 7 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4137/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest udział w wysokości 3/6 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0128 ha oddanej w użytkowanie wieczyste (nr działki 24/1, obręb ewidencyjny 36 Nad Odrą) znajdującej się w miejscowości Szczecin przy ul. Kruczej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW SZ1S/00109184/9. Działka nr 24/1 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, utwardzoną kostką brukową. Udział 3/6 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługuje (…).

 

Suma oszacowania udziału 3/6 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Cena wywołania udziału 3/6 przysługującego dłużniczce (…) w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 24/1 opisanej w księdze wieczystej SZ1S/00109184/9 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości  1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy – uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji.

Osoba wpłacająca rękojmię zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub firmę i REGON.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E (tel. (91) 455 36 47 lub 399 237 105 lub e-mail: kancelaria@komornik7.szczecin.pl).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,  osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie
w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. (91) 455 36 47, 399 237 105 lub e-mail: kancelaria@komornik7.szczecin.pl.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krucza
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone