strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-13
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 309 195,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1684/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2015 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa położona w Krakowie, Dzielnica Podgórze obręb 53, obejmująca działki o nr 113/2 oraz 113/5 stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o nr KW KR1P/00267164/1.

 

1. Nieruchomość oszacowana – działka ew. nr 113/5 na kwotę: 238 464,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

2. Nieruchomość oszacowana – działka ew. nr 113/2 na kwotę: 173 796,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Łączna wartość rynkowa prawa własności działek ew. o nr 113/5 oraz 113/2 to kwota 412 260,00 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

1. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania działki ew. nr 113/5, tj. kwotę 178 848,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 00/100).

2. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania działki ew. nr 113/2, tj. kwotę 130 347,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 00/100).

Łączna wartość ceny wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 309 195,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

1. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania – działki ew. nr 113/5, tj. kwotę 23 846,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 40/100).

2. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania – działki ew. nr 113/2, tj. kwotę 17 379,60 zł (słownie: siedemnaści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100).

Łączna wartość rękojmi wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 41 226,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 §1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 9:45-10:00, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dzielnica Podgórze
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone