strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Wyłonienie najemcy pomieszczeń komercyjnych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-14
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyłonienie najemcy pomieszczeń komercyjnych
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wyłonienia najemcy pomieszczeń komercyjnych zlokalizowanych w Krakowie.

Pomieszczenia o charakterze komercyjnym przeznaczone do wynajęcia o łącznej powierzchni użytkowej: 60,68 m2, w tym: powierzchnie użytkowe (25,87 m2, 12,50 m2), pomieszczenie socjalne (z kuchnią i łazienką z WC) (11,00 m2), przedsionek (11,31 m2) znajdują się na terenie Hotelu Royal kategorii trzygwiazdkowej (***) położonego w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29, w budynku o nr 26. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KR1P/00069290/5. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność handlową, usługową lub biurową.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na nr konta podany w Wymaganiach Przetargowych oraz dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet czynszu najmu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej. W przypadku złożenia przez oferentów ofert równorzędnych Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. ogłosi dodatkowy przetarg ustny, a nieprzystąpienie do niego grozi utratą wadium na rzecz Spółki.

 

Oferty powinny być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przedmiot postępowania przetargowego – Hotel Royal Kraków, pomieszczenia komercyjne – 60,86 m2, nie otwierać przed  15.07.2015 r.” Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o. o. pod adresem: 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 301. Oferty można składać do dnia 14.07.2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją  i Wymaganiami Przetargowymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pI (zakładka Aktualności).

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalu użytkowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem Hotelu Royal Panią Magdaleną Lachowską pod nr telefonu: 601 946 541.

 

Kryterium wyboru ofert: Łączna kwota netto za wynajem oferowanych powierzchni za jeden miesiąc.

Wymagana stawka minimalna to: 66,00 zł/m2 netto/miesiąc  (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 za m2).

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zmiany zasad, unieważnienia przetargu, odstąpienia od niego lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany niniejszych Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Św. Gertrudy
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone