strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Szołdra Małgorzata "SALOOON" w upadłości likwidacyjnej
Nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Cena wywoławcza: 1 873 800,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Szołdra prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „SALOOON” z siedziba w Górkach Wielkich zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości na podstawie art. 320 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami), tj. sprzedaży w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego-Komisarza na podstawie postanowienia  z dnia 5 czerwca 2015 r.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Prawo własności:

– niezabudowanej działki nr 1234/2 o pow. 3 792 m2,

– działki nr 1212/35 o pow. 6 483 m2 zabudowanej budynkiem byłej szwalni o pow. użytkowej 944,00 m2,

– działki nr 1212/34 o pow. 7 100 m2 zabudowanej budynkiem restauracyjno-hotelowym o pow. użytkowej 776,61 m2,

stanowiących jeden kompleks opisanych w Księdze Wieczystej nr BB1C/00050755/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Cieszynie położonych w Górkach Wielkich, gmina Brenna w powiecie cieszyńskim,

za cenę łączną brutto 1 873 800,00 zł, co stanowi 100% wartości oszacowania.

               

1. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub e-mail: zb_gach@o2.pl. Oględziny przedmiotu sprzedaży mogą być przeprowadzone po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem.

2. Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 r.

3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4.

4. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

VI Wydział Gospodarczy

ul. Bogusławskiego 24

43-300 BIELSKO-BIAŁA

z podaniem sygn. akt VI GUp 21/14 lik.

oraz dopiskiem „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 187 380,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ O. Bielsko-Biała nr 66 2030 0045 1110 0000 0350 1490 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę netto i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e) oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

g) promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;

h) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

i) dowód uiszczenia wadium;

j) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty;

7. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 12:00 w sali nr 56.

8. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie czterech miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza i wydania stosownego postanowienia. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

9. Ustalona cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

10. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

11. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

12. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

13. Wadium przepada na rzecz organizatora sprzedaży, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn.

15. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia przetargu.

16. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru oferenta w przypadku ofert o jednakowej wysokości na korzyść oferenta, który wynajmuje nieruchomość objętą ofertą przetargową.

17. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Górki Wielkie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone