strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Powiat Lubliniecki
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 4 000 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM

 

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU OGŁASZA

 

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU

 

 

Nieruchomość
z oznaczeniem KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości w m2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza
w zł

(cena netto)

Wadium

w zł

Cena nieruchomości
i termin jej wpłacenia

CZ1L/00044127/7

Obręb

Lubliniec

k.m. 6

dz. 1080/328

0,2486 ha

nieruchomość

zabudowana budynkiem szpitala i budynkiem gospodarczym położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, własność Powiatu Lublinieckiego

4 000 000,00 zł

(cztery miliony zł 00/100)

w tym:

1) budynek 3 435 000,00 zł

(trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100)

2) grunt 565 000,00 zł

(pięćset sześćdziesiąt pięć
tysięcy zł 00/100)

240 000,00 zł

sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 j.t. z późn. zm.).

 

Podmiot składający ofertę w przetargu powinien spełniać następujące kryteria:

a)     jest spółką kapitałową,

b)    prowadzi działalność gospodarczą w zakresie leasingu (oznaczoną stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), jako prowadzenie działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć wymagane dokumenty (opisane w pełnej wersji ogłoszenia) – w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pok. nr 6, w terminie do dnia 1 września 2015 r. do godz. 11:30.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 1 września 2015 roku wadium na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 prowadzone w Banku PKO BP. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8 września 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Komisja przetargowa wywiesi dnia 7 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w części niejawnej przetargu.

Pełna wersja ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami (formularzem ofertowym oraz dodatkowymi warunkami przetargu) opublikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Lublińcu: www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

 

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 343 510 510.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Lubliniec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone