strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM SA
Kino Kultura
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-09
Godzina: 12:05:00
Przedmiot sprzedaży: Kino Kultura
Cena wywoławcza: 1 050 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. w Warszawie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

OGŁASZA

przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej

w Wołominie, przy ul. Mickiewicza 9 (kino „Kultura”)

 

Przetarg prowadzony będzie na podstawie Regulaminu zbywania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. w Warszawie.

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu położonej
w Wołominie,  przy ul. Mickiewicza 9, o nr ewidencyjnym 113 i pow. 1 385 m2 wraz
z prawem własności posadowionego na niej budynku kina „Kultura”, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00002063/5. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, wentylację mechaniczną oraz c.o. zasilane z własnej kotłowni gazowej. Nieruchomość jest wynajęta osobie fizycznej na czas określony z możliwością rozwiązania umowy.

 

Cena wywoławcza wynosi  1 050 000 zł

 

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu, która stanowi integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert można (nieodpłatnie) odbierać od dnia 25.06.2015 roku
w siedzibie IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 11 w godzinach
8:00-15:00.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – kino „Kultura” należy składać w sekretariacie IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie przy ul. Panieńskiej 11,
w terminie do dnia 9.07.2015 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 9.07.2015 roku o godz. 12:05. w siedzibie IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 11.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,                      tj. 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy  złotych) w terminie do dnia 8.07.2015 roku.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu
(na konto PKO BP: 18 1020 1042 0000 8802 0104 7273), poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego
na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe można uzyskać u pracownika Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. w Warszawie – Pana Stefana Wolskiego pod nr telefonu: (22) 619 22 02 wew. 128
lub 602 253 786.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Wołomin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone