strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Sprzedaż działek wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działek wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 4 500 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu ul. Staszica 7-9,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni, tj. działek nr 18/14, 17/9 i 19/16 w obrębie 103 o pow. 15 104 m2 KW NS1S/00091649/8 wraz z budynkami po byłej Piekarni przy ul. Grottgera 37 w Nowym Sączu.

Cena wywoławcza wynosi: 4 500 000 zł netto.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 450 000 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 45 000 zł.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30.07.2015 r. o godz. 10:00 w biurowcu „Społem” PSS przy ul. Staszica 7-9 w Nowym Sączu pok. nr 9.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium udokumentowana dowodem wpłaty w wysokości: 450 000 zł do dnia 29.07.2015 r. na rachunek sprzedającego: mBank 30 1140 2075 0000 2233 2500 1001.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotów gospodarczych, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarczy do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela: Pan Józef Dudczak tel. 665 265 447, (18) 443 83 52.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grottgera
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone