strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
H&S Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż lokali mieszkalnych
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokali mieszkalnych
Cena wywoławcza: 180 501,30
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o przetargach

na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Syndyk masy upadłości H & S Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000246602) ogłasza o przetargach na sprzedaż, następujących lokali mieszkalnych, składających się na udział w wysokości 3551/10000 części we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych o numerze księgi KA1K/00000543/0, składającej się z działki ewidencyjnej nr 22, obręb 0002 dzielnica Bogucice-Zawodzie w Katowicach, o powierzchni 685,00 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Wojewódzkiej 31/Szafranka 11 w Katowicach.

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/2

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 2, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 139,86 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 611/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 334 197,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) netto.

 

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/8

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 8, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 124,17 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 542/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 310 555,80 zł (trzysta dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/9

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 9, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 127,23 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 556/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 318 209,40 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 40/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/17

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 17, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 85,53 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 374/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 180 501,30 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden złotych 30/100) netto.

 

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/11

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 11, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 83,63 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 365/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 199 834,20 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 20/100) netto.

 

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/14

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 14, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 91,54 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 400/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 228 946,50 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 50/100) netto.

 

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/15

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 15, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 91,71 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 401/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 229 372,20 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 20/100) netto.

 

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/16

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 16, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 69,19 metra kwadratowego, wraz z udziałem w wysokości 302/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 203 937,30 zł (dwieście trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 30/100) netto.

 

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są przepisy art. 322 i innych ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 233) oraz inne właściwe przepisy prawa.

 

I. Warunki uczestnictwa w przetargach

1.  Złożenie pisemnej oferty na zakup danego lokalu mieszkalnego w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg KATOWICE sygn. akt VIII GUp 53/13/S”, wskazaniem konkretnego lokalu mieszkalnego” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ", w terminie do dnia 21 lipca 2015 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. Decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej.

2.  Wpłacenie w każdym z przetargów wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy H&S NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-153 Kraków, ul. Szlak 30/2), nr rachunku:
41 1600 1039 0002 0031 8932 4001 tytułem „Wadium do Przetargu i wskazaniem konkretnego lokalu mieszkalnego” w terminie do dnia 21 lipca 2015 roku, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

II.      Rozstrzygnięcie przetargów

 

1. Przeprowadzenie przetargów oraz ewentualnych aukcji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu
22 lipca 2015 roku, o następujących godzinach:

 

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/2 o godzinie 9:00

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/8 o godzinie 10:00

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/9 o godzinie 11:00

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/17 o godzinie 12:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/11 o godzinie 13:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/14 o godzinie 14:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/15 o godzinie 15:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/16 o godzinie 16:00

 

2. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert na dany lokal mieszkalny, syndyk może przeprowadzić ustną aukcję, celem wyłonienia najlepszej oferty.

 

III. Zasady zwrotu lub zaliczenia wadium

 

1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone
w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

2. Syndyk zachowa wpłacone wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty pozostałej części ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 45 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

 

IV. Inne warunki oraz informacje

 

1.   Informacje o przetargu, w szczególności jego warunkach, udzielane będą codziennie
w biurze syndyka w godzinach 9:00-15:00 w Krakowie przy ul. Librowszczyzna 3 w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerami: (12) 623 54 20 oraz + 48 608 393 998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl

2.   W biurze syndyka można zapoznać się z warunkami przetargu i aukcji, operatem szacunkowym określającym aktualną wartość nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotów przetargu.

3. Większość lokali będących przedmiotami przetargów jest aktualnie wynajęta, stąd ich oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia aukcji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szafranka
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone