strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

RADA NADZORCZA

POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Poznaniu (60-281), przy ul. Konfederackiej 4

 

ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

 

1.    Od Kandydatów wymaga się:

a)   ukończenia studiów wyższych;

b)   co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym (preferowane w spółce prawa handlowego) w zakresie zarządzania nieruchomościami lub realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących budownictwa mieszkaniowego (w tym projekty deweloperskie) lub w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych (w tym projekty deweloperskie);

c)    korzystania z pełni praw publicznych;

d)   posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

e)   niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

f)    niekaralności i niepodlegania ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych;

g)   umiejętności władania językiem polskim (w mowie i w piśmie).

 

2.    Dodatkowym atutem będzie:

a)   posiadanie przez kandydata licencji zarządcy nieruchomości;

b)   znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym.

 

3.    Zgłoszenia Kandydatów powinny zawierać:

a)   CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”;

b)   list motywacyjny.

4.    Spełnianie wymogów określonych w pkt 1 lit. a) - b) Kandydat zobowiązany jest potwierdzić załączonymi do zgłoszenia stosownymi dokumentami, natomiast w przypadku wymogów opisanych w pkt 1 lit. c) - g) Kandydat załącza do zgłoszenia pisemne oświadczenia.

5.    Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, a także w przypadku podlegania przepisom ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – oświadczenie o spełnieniu obowiązku złożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w związku z kandydowaniem na wskazane w zgłoszeniu stanowisko w spółce Poznańskie TBS sp. z o.o. W toku postępowania konkursowego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

6.    Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 4, mogą być poświadczone przez Kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7.    Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki”.

8.    Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku do godziny 12:00 w siedzibie Spółki, osobiście lub listownie (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

9.    Otwarcie zgłoszeń i wstępna ich weryfikacja pod kątem kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów przez Kandydatów odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 roku o godzinie 12:15.

10. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania podlegają odrzuceniu.

11. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 17 sierpnia 2015 roku do 21 sierpnia 2015 roku.

12. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydatów.

13. Szczegóły postępowania konkursowego określa „Regulamin przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko członka zarządu w spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”, który dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki www.ptbs.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konfederacka
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone